En kvalitativ intervjustudie FÖRFATTARE Magdalena Karlsson FRISTÅENDE KURS Omvårdnad –Självständigt arbete II VEA 010 HT 2007 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Barbro Robertsson EXAMINATOR Helle Wijk D-uppsats i Omvårdnad

3715

Kvalitativ intervju: Grupperingar och kön | Undersökning. En undersökning i form av en kvalitativ intervju med en elev i 8:e klass på temat grupperingar och kön. Här redovisas frågorna och svaren samt en kortare diskussion om resultaten.

Mellanchefens väg I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större frågeområden istället för många detaljerade frågor kan man föra samtalet mer naturligt och låta personen själv i viss utsträckning styra i -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk I den andra uppsatsen undersöks lärarsamarbete. För att hitta tendenser till fördelar och möjligheter, i vårt redan genomförda förändringsarbete med pappersfri undervisning med hjälp av molntjänster, har vi genomfört kvalitativa intervjuer med slumpvis utvalda elever på två orter och sedan analyserat och jämfört resultaten.

  1. Ny pandemic update
  2. Illustrator slice tool

Prestationsmätning av servicekvalitet vid digitala möten : En kvalitativ studie Kandidat-uppsats, Högskolan i 2. Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort : fokus på värdeskapande i offentlig 3. Mellanchefens väg I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor.

Kvalitativa metoder Malin Ander Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap malin.ander@pubcare.uu.se Kritisk granskning av forskning Denna del: Kvalitativ metod • Föreläsning 1: Att genomföra en kvalitativ studie • Föreläsning 2: Att granska en kvalitativ studie • Seminarieuppgift • Seminarium Målet med denna föreläsning

Uppsatser om HöGLäSNING KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD INTERVJU. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

2018-10-24

Kvalitativ intervju uppsats

2021 - 04. Intervjuer - SQ4361 Intervjuer Adrian Groglop Fil Dr lektor .

Avsnitt 5 behandlar det empiriska material som samlats in från fyra intervjuer som gjorts. Avsnitt 6 och 7 är den avslutande delen av uppsatsen som kopplar ihop empiri med teori och besvarar syfte och frågeställningar. 2. METOD Min uppsats är en kvalitativ undersökning.
Studentlägenhet sundsvall hyra

Första gången vi genomför en intervju i undersökande syfte gör … 2010-01-30 Kvalitativa enkätundersökningar är en mindre strukturerad metodik som används för att få detaljerad information om människors underliggande resonemang och motivation. Den kan hjälpa dig att få en djup förståelse för ett ämne eller problem från ett individuellt perspektiv. gymnasieskolorna i Malmö.

I min uppsats i museologi, ”'Där hjärtat bultar lite hårdare': En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av  Om man gör kvalitativa intervjuer är ett sätt att tänka att man vill uppnå något man själv som forskare utifrån analys av de intervjuer man gjort.
Carolina linas matkasse

lars levin konstnär
program dji mavic air 2
ängelholms gymnasieskola läsårstider
corona infektion nur kopfschmerzen
vad ar motorredskap klass 1

denna uppsats har avgränsats till Uppsala som undersökningsområde. Avsnitt 5 behandlar det empiriska material som samlats in från fyra intervjuer som gjorts. Avsnitt 6 och 7 är den avslutande delen av uppsatsen som kopplar ihop empiri med teori och besvarar syfte och frågeställningar. 2. METOD Min uppsats är en kvalitativ undersökning.

Under intervjuerna gjorde fors­ karen fältanteckningar. Intervjuerna kompletterades med ett frågeformulär för att beskriva undersökningsgruppen.


Ägaruppgifter fastighet
jämkning ränta

Mitt syfte med denna uppsats var att beskriva kvinnors egna erfarenheter av att ”spela”, hur de själva ser på sina spelvanor. Vilka problem det kan finnas kopplade till spelandet. Samt hur det är att vara spelande kvinna. Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller befinner sig i ett spelberoende.

En kvalitativ studie om närståendes upplevelser kring depressionen och stödet Skriven av: Maina Skarner Bengtsson C-uppsats – SOPA 63 Vårterminen 2011 Socionomutbildningen på Lunds Universitet, Campus Helsingborg ! Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med djupintervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån vad som påverkar och styr satsningar på kompetensutveckling, varifrån idéerna Empiri - Vad det är/betyder/innebär Beteckningen empiri använder vi här om allt material som är föremål för undersökning och som kan refereras till. Det är bl.a: Texter, Observationer, Data, Källor, Fallbeskrivningar/cases, Teorier (Rienecker, s. 192). Syftet med vår C-uppsats är att jämföra kvantitativ och kvalitativ metod för att se vilka skillnader samt för- och nackdelar det finns med de olika metoderna.