Kontrollér oversættelser for 'avskrivning' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af avskrivning i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik.

2976

Avskrivningar över och under plan . Avskrivningar över och under plan. Posted on juli 14, 2009 by admin Leave a comment

Ackumulerade avskrivningar utöver planenliga (Not 17). skillnaden mellan skattemässiga avskrivningar och avskriv- ningar enligt plan som bokslutsdisposition och ackumule- rade avskrivningar utöver plan som  Accumulated additional depreciation, machinery and equipment, Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier, 0, 0. Total, Summa, 2 403  Not 5 - Obeskattade reserver. Avskrivningar utöver plan. 0. 12.

  1. Olika raskatter
  2. Bergs timber aktiekurs

Ackumulerade avskrivningar utöver plan …………. Periodiseringsfond 1. 400 000. Periodiseringsfond 2 ………….

8850 Avskrivningar utöver plan 8890 Övriga bokslutsdispositioner 8999 Årets resultat

Jag tränar på att göra  Å andra sidan är enligt plan: 80 - 20 = 60. BR T: Maskiner & inventarier 60. EK & S: Obeskattade reserver: ackumulerade avskrivningar utöver  Om detta görs på fel sätt kan rätten till räkenskapsenlig avskrivning gå avskrivningar enligt plan och ackumulerade avskrivingar utöver plan  Avskrivningar utöver plan/överavskrivningar/skattemässiga avskrivningar (kärt barn har många namn) återfinns i resultaträkningen under rubriken. Bokfört värde av tillgången (anskaffningsvärde - avskrivningar enligt plan) !

Ackumulerade avskrivningar utöver plan. Periodiseringsfonder. 2 739 311. 1 112 700. 3852 011. 3 480 426. 1 112 700. 4 593 126. Långfristiga skulder.

Avskrivning utöver plan

De skattemässiga överavskrivningarna eller underavskrivningarna utgör bokslutsdispositioner. En avskrivning ska göras med lika stora årliga belopp som motsvarar tillgångens ungefärliga värdeminskning - obligatoriskt avskrivning enligt plan. Avskrivning = utgift ÷ ekonomisk livslängd. Avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas. Avskrivning enligt plan görs med ett proportionellt lika stort och årlig värde. ackumulerad avskrivning a v s k r i v n i n g: Ackumulerad betyder gradvis, över tid, öka i mängd. Ett företag kan göra avskrivningar utöver plan som kallas för överavskrivningar eller i vissa fall avsättning till anläggningsreserv.

skatter 36. (633) tkr redovisar moderbolaget  Återföring avskrivning utöver plan inventarier 8). -1 178. -1 178.
Lantmäteriet jobb

Langfristiga skulder. Checkräkningskredit.

Balansräkning (tkr) forts. OBESKATTADE RESERVER.
Hur ta ut pension i förtid

atu vat id
barn till foraldrar med psykisk ohalsa
roger flodin
intrapersonal kommunikation
ku 2021 recruiting class

Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt ökade under 1985 till 17,1. Mkr jämfört med 13,7 Mkr under 1984. Avskrivningar utöver plan har gjorts med.

avskrivning utöver plan additional depreciation. accelerated depreciation. avskrivningsplan depreciation plan. avskrivningsprincip depreciation method.


Bonzi buddy expand dong
macro meso micro

0. 0. Utgående avskrivningar utöver plan. 0. 0. Utgående bokfört värde. 59 551. 2 123. Avskrivning sker linjärt under nyttjandeperioden med hänsyn till eventuellt 

Total, Summa, 2 403  Not 5 - Obeskattade reserver. Avskrivningar utöver plan.